ROZWIJANIE POZYTYWNYCH WARTOŚCI U DZIECI I MŁODZIEŻY – FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE

Jak realizujemy nasze cele?

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez pomoc finansową i rzeczową, zakup żywności, leków oraz organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów. Ponadto zajmuje się organizowaniem i finansowaniem imprez sportowych i rekreacyjnych, zajęć edukacyjno-artystycznych.

Podejmuje inicjatywy, aby skupiać wokół propagowanych idei specjalistów z dziedziny prawa, psychologii, medycyny, sportu, działaczy kultury oraz artystów. W swoich działaniach zakłada prowadzenie spotkań w szkołach wyższych i na uczelniach, organizowanie seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji celów Fundacji.

Rozwija współpracę z instytucjami, organizacjami państwowymi i pozarządowymi, a także z osobami fizycznymi w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji.

Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

IMG_0186

Masz pytania? Chcesz wesprzeć działania fundacji?

“Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9, 7)